Operatiivkaart koostatakse hoonele, mis on: 

 - tuleohutuse enesekontrollikohustusega;

 - üheksa- ja enamakorruseline või mis on kõrgem kui 26 m;

 - mälestis või milles hoitakse mälestisi. 

Operatiivkaardil esitatakse hoone paiknemise plaan koos ümbritsevate tänavate, lähimate veevõtukohtadega, päästemeeskonna sisenemisteega ning vajadusel muu asjakohase teabega. 

Mida täpsemalt operatiivkaart sisaldab, võid lugeda majandus- ja taristuministri 04.09.2015 määrusest nr 115 „Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded“